Regulamin

§1

Sklep internetowy Le Petit Tresor, dostępny pod adresem internetowym www.lapetitetasse.pl, prowadzony jest przez Bognę Przybyszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Le Petit Tresor, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7651641620.

 

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2

Definicje:
- Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lapetitetasse.pl
- Towar - Produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem; posiadający cechy indywidualne, wymiar i stan zachowania określony w opisie.
- Użytkownik - Osoba korzystająca z serwisu, zarejestrowana w bazie użytkowników Sklepu.
- Kupujący - Użytkownik, który składa zamówienie na zakup wybranego Towaru.
- Sprzedający - Podmiot prowadzący Sklep Internetowy La Petite Tasse dokonujący sprzedaży Towarów serwisie zwanym dalej Sklepem

§3

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Sprzedający: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji
11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google
Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików
Cookies oraz obsługi Javascript.

§4

Zamówienia od Użytkowników przyjmowane są poprzez Sklep, w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu umowy sprzedaży.

§5

Rejestracja Użytkownika w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celach handlowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

§6

Sprzedający uniemożliwia dostęp do danych osobowych Klientów i Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
Użytkownik i Kupujący mogą zażądać pisemnie usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

§7

Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedającego (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami). 
Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na określonym koncie Użytkownika (wpisując login i hasło) lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
Potwierdzenie zamówienia Kupujący otrzymuje w wiadomości e-mail, w terminie 48 godzin  od momentu złożenia zamówienia.

§8

W zamówieniu Klient dokonuje wyboru nabywanych towarów, sposobu ich dostawy, adresu dostawy i sposobu płatności za złożone zamówienie.

§9

Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

§10

O brakach magazynowych Klient zostaje powiadamiany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku tymczasowego braku możliwości realizacji zamówienia Klient podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§11

W przypadku niepełnych danych teleadresowych (np. brak adresu nabywcy) w zamówieniu Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia.
W przypadku nie podjęcia przez kupującego przesyłki w terminie po awizowaniu, kupujący ponosi również koszt jej zwrotu do Sprzedającego. Ponowne dostarczenie jest możliwe dopiero po uregulowaniu z góry kosztów zarówno pierwszej jak i ponownej wysyłki, jeżeli zdecyduje się na ponowną wysyłkę zamówienia.

§12

Ceny towarów prezentowanych w sklepie podawane są w złotych polskich i są one wiążące w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz odwoływania promocji. Wyżej wymienione zmiany nie mają wpływu na ceny towarów, na które zamówienie zostało złożone przed wejściem w życie tych zmian.

§13

Cena wyświetlana na karcie produktu nie uwzględnia opłaty za przesyłkę.
Koszty przesyłki uzależnione są od wagi przedmiotu, tworzywa z jakiego są wykonane (szkło, porcelana, metal, drewno itp.), miejsca wysyłki oraz od ilości zakupionych towarów i przedstawiają się nastepująco:
- odbiór osobisty  w siedzibie La Petite Tasse 0 pln - ze względów podatkowych wymagana jest przedpłata na rachunek bankowy
- paczka Paczka 48 (do 30 kg, maksymalne wymiary przesyłki: (długość+szerokość+wysokość
 250 cm przy czym maksymalna długość 150 cm) 16 pln

- paczka przekraczająca gabaryty podane w punkcie wyżej jest indywidualnie wyceniana o czym Kupujący zostaje poinformowany drogą elektroniczną.

- paczka wysyłana poza granice Rzeczpospolitej Polski podlega indywidualnej wycenie, o czym Kupujący zostaje poinformowany drogą elektroniczną.
 

§14

Sklep oferuje trzy formy płatności:
a) przelewem z góry (przedpłata) na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski nr konta: 63 1050 1559 1000 0097 5474 6403

W przypadku wyboru przez Kupującego przedpłaty na wskazane konto bankowe, Kupujący zobowiązny jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia wykonania Zamówienia.

 

b) płatności internetowe (w tym karta kredytowa), które realizowane są za pośrednictwem Bezpiecznych Płatności Online – PayU

§15

Zamówione przez Kupującego Towary dostarczane są zgodnie z jego wyborem  na adres podany w formularzu zamówienia za pośrednictwem doręczyciela.

§16

Ewentualne reklamacje dotyczące nabytego towaru (w tym uszkodzenia towaru, uszkodzenia przesyłki, błędna realizacja zamówienia z winy Sprzedającego) powinny być składane przez Kupującego pisemnie wraz z jednoczesnym dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

Reklamacje powinny zawierać numer zamówienia, datę złożenia reklamacji,  nazwę towaru, zakres reklamacji oraz inne dokumenty poświadczające żądanie Kupującego (np. protokół reklamacji spisany w obecności doręczyciela stwierdzający uszkodzenia przesyłki podczas transportu oraz dodatkowo ewentualne fotografie stwierdzające zaistniałe zdarzenie).

Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie towaru. Termin na rozpatrzenie reklamacji liczy się od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

Sprzedający rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma i przedmiotu reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym lub pisemnie na jego adres korespondencyjny.

§17

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

a) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań

statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz

pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

b) Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz.

25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin

organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra

sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania

stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze

zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia

sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji

prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na

stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod

przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz

przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące oferowanych towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:
Le Petit Tresor, Czechyń 15, 78-600 Wałcz
tel. 504386338
sklep@lepetittresor.pl

§18

Zwroty: zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" (Dz, U. 2014 poz. 827), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

W tym celu Klient zobligowany jest do złożenia na piśmie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. 

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i należycie opakowany do wysyłki zwrotnej. Towary przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres siedziby antykwariatu tj. Le Petit Tresor, Czechyń 15, 78-600 Wałcz. Zwroty wysłane za pobraniem nie będą odbierane.

Zwrot pieniędzy za zwrócone towary oraz przesyłkę zwrotną, zostanie dokonany przez sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na numer rachunek bankowy klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§19

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta ze strony sklepu www.lapetitetasse.pl była rzetelna i jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
Szczególnie ważne postanowienia końcowe:

- Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest w każdym miejscu na świecie, z tym, że zamówienia wysyłana poza granice Polski wyceniane są indywidualnie.
- Informacje dotyczące Towarów podane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych
- Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
- Wszystkie prawa do wizerunku strony a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie WWW. Nie może tez być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD i DVD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r
- Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-08-2017.